เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

Gallery

ประมวลภากกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
ส.1 - 2(ชีววิทยา)
ส.3 (เคมี)
ส.4 (ฟิสิกส์)
ส.5แรงและการเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)
ส.6 ประวัติศาสตร์


ส.8 สุขศึกษา(สุขภาพ  การวางแผน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น