เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week6เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆและความเชื่อมโยงระหว่าระบบเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐศาสตร์

Week
input
Process
Output
Outcome
6

โจทย์
- ระบบเศรษฐศาสตร์
- ระบบเศรษฐกิจ

Key  Question
นักเรียนคิดว่าระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐศาสตร์ในประเทศนั้นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันกับระบบเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บทความ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาพโรงงานอุตสาหกรรม
- ภาพรถยนต์มีผู้โดยสารเต็มคันรถ
 - ภาพห้างสรรพสินค้า
- ภาพโรงพยาบาลมีแพทย์รักษาคนไข้
- ภาพอาคารประเภทต่าง ๆ
- ภาพร้านอาหารมีคนนั่งกินอาหาร
- ใบงาน ระบบเศรษฐกิจ และ กลไกราคา
จันทร์
ชง : ครูแจกบทความ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(เรื่องแตกต่างกัน) ให้นักเรียนแต่ละคน
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนทำความเข้าใจ และนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ได้รับ
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้   กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ (อุปสงค์ , อุปทาน ,ดุลยภาพ )   ,เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ,ภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อ  , สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
พุธ
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่สนใจ
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม อุปสงค์  อุปทาน โดยครูมีภาพ ต่างๆให้นักเรียนร่วมพิจารณา และคิดว่าน่าจะอยู่ในหมวด อุปสงค์ หรือ อุปทาน
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม
พฤหัสบดี
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐศาสตร์ในประเทศนั้นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้   ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุน
นิยม , ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์  ,ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม , ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่สนใจ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ศุกร์
ใช้ :  ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
เชื่อม :  นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ และ กลไกราคา
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - วิเคราะห์บทความ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ หัวข้อต่างๆที่ได้รับ อาทิเช่น กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ (อุปสงค์ , อุปทาน ,ดุลยภาพ )   ,เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ,ภาวะเงินฝืด เงิน
- เล่นเกมและร่วมวิเคราะห์เกมอุปสงค์  อุปทาน
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆ
- วิเคราะห์ใบงาน เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและ กลไกราคา

 ชิ้นงาน
- ชิ้นงานนำเสนอระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆ
- ชิ้นงานนำเสนอระบบเศรษฐศาสตร์
- ใบงานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และ กลไกราคา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- ระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆ
- ความเชื่อมโยงระหว่าระบบเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐศาสตร์

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆ
และความเชื่อมโยงระหว่าระบบเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐศาสตร์
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นในรูปแบบต่างๆที่แต่ละกลุ่มสนใจ
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน                                     ประมวลกิจกรรมการเรียนรู้


ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้เป็นพี่ๆม.3 มีกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจ อาทิเช่น กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ (อุปสงค์ , อุปทาน ,ดุลยภาพ ) ,เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ,ภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อ , สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในชั่วโมงแรก คุณครูได้แจกบทความเกี่ยวกับ "ระบบเศษรฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้แต่ละคน โดยแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกัน อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวทำเองกับซื้ออะไรจะขาดทุนกว่ากัน , ใครรวยที่สุดในโลก , ห้างสรรพสิ้นค้า ลดราคาอย่างไรก็ไม่ขาดทุน" หลังจากนั้นเราก็ได้แชร์ความคิดเห็นร่วมกนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และในคาบการเรียนรู้ต่อมาได้ แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มและแบ่งหัวข้อเรื่องในการศึกษา โดยการจับฉลาก ซึ่งก่อนที่แต่ละกลุ่มจะสืบค้นข้อมูล คุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิดเกี่ยวกับ "ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์ พี่ๆคิดว่า มันหมายถึงอะไร" แต่ละคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น พี่โอม "ผมว่านะจะเกี่ยวกับเงินครับครู แบบว่า ใช้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับ" พี่บีม อ"หนูคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับว่า การใช้ของในประเทศเราค่ะว่า แต่ละคนต้องการอะไร และจะซื้ออะไร" ฯลฯ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ได้ร่วมกันหาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้ รวมทั้งในวันต่อมาคุณครูได้นำบทความ เกี่ยวกับระบบเศรษฐศาสตร์ มาให้พี่ๆแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปร่วมกัน เพื่อเตรียมนำเสนอความเข้าใจ
    ก่อนการนำเสนอคุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนเขียนความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษ A4 ที่มีหัวข้อเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กลไกเงินเฟ้อเงินฝืด กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ (อุปสงค์ , อุปทาน ,ดุลยภาพ ) และ สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ละคน เดินเวียนไปยังตำแหน่งต่างๆที่ครูว่าง กระดาษ A4 ไว้และเขียนแสดงความคิดเห็นลงไป หลังจาเรียบ้อยแล้ว เราก็กลับมานั้งล้อมวง และอภิปรายรวมกัน เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อเรื่องที่ได้ศึกษา สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการสรุปการเรียนู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ