เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week9

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายการเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา รวมถึงการวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ ให้สมกับวัยได้
Week
input
Process
Output
Outcome
         9
โจทย์
- การเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา
- วางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าตนเอง เหมาะสมกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบใด
- นักเรียนคิดว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว เพียงพอกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเองแล้วหรือไม่อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับกางแผนและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเอง

 Flow Chart
ความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปการออกกำลังกายแบบ แอโรบิค
- เกม ประเภทเกมกีฬา
- สนามกีฬา
- ตาชั่ง
- มาตรวัดส่วนสูง
-ใบงาน กีฬาและกติกา
จันทร์
ชง : ครูและนักเรียนร่วมกันชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง พร้อมบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
เชื่อม : ครูเปิดคลิปวีดีโอการออกกำลังกาย แอโรบิค และร่วมกันทำกิจกรรม เต้นแอโรบิค
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าตนเอง เหมาะสมกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบใด?”
พุธ
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการออกกำลังและการวางแผนสุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามวัย
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นและออกแบบตารางออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเกณฑ์สุขภาพสำหรับตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอตารางออกกำลังกาย ให้เพื่อและครูได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนออกกำลังกายตามตารางกิจกรรมของตนเอง อย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกผลในตารางที่ออกแบบ (ครูร่วมตรวจเช็ค)
พฤหัสบดี
ชง : ครูใช้คำถามกระต้นนักเรียนคิดว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว เพียงพอกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเองแล้วหรือไม่อย่างไร?”
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกายในรูปแบบ Flow Chart
ชง : ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ประเภทเกมกีฬา โดยกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งในท่องถิ่น และที่เป็นสากล
ศุกร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ของประเภทเกมและกีฬาที่ได้จากกิจกรรม
- นักเรียนจับฉลาก จับคู่ และร่วมกันออกแบบเกมหรือกีฬาพร้อมกติกา ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้
- นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันวางแผน สืบค้นข้อมูลและนำเสนอในรูปที่แต่ละคู่สนใจ อาเช่น ชาร์ตภาพ  Time Line ,ภาพเรื่องราว  ,Power point ฯลฯ 
- นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคู่นำเพื่อนเล่นกิจกรรมที่ได้ออกแบบ และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- นักเรียนทำใบงาน กีฬาและกติกา
เชื่อม :  นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการออกกำลังและการวางแผนสุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามวัย
- ออกแบบตารางออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเกณฑ์สุขภาพสำหรับตนเอง
- เขียน Flow Chartความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย
- ร่วมเล่นเกมและวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากกิจกรรม ประเภทเกมกีฬา
- ร่วมจัดหมวดหมูประเภทกีฬาและเกม
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกมและกีฬา
- ออกแบบและนำเสนอกิจกรรม เกมหรือกีฬา
ชิ้นงาน
- ตารางวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพ
- Flow Chart ความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย
- ชาร์ตภาพ  Time Line ,ภาพเรื่องราว หรือ Power point ความเป็นมาและกติกาของเกม กีฬา
- กิจกรรมเกมหรือกีฬา รูปแบบใหม่
-ใบงาน กีฬาและกติกา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
การเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา รวมถึงการวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ ให้สมกับวัย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นในรูปแบบ ชาร์ตภาพ  Time Line ,ภาพเรื่องราว หรือ Power point
- การออกแบบและนำเสนอกิจกรรม เกมหรือกีฬาในรูปแบบใหม่ ตามจินตนาการตาม
ข้อมูลที่สืบค้น
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงาน
 - ตัวอย่างชิ้นงาน


   

- ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์- ตัวอย่าง Mind Mapping สรุปการเรียนรู้หลังเรียน


- ตัวอย่างการประเมินตนเองหลังเรียน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งท้าย Quarter 3 นอกเหนือจากจะต้องสรุปการเรียนรู้ ดั่งที่เคยผ่านมาแล้ว พี่ๆม.3 และคุณครูก็ได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติการวมถึงวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยเราเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการปิดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬา ที่แต่ละคนชอบเล่นและรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งความคิดเห็นที่ได้ก็อยูในโหมด วอลเลย์บอล ฟุตบอล และแชร์บอล เนื่องจากเล่นเป็นประจำ หลังจากได้ร่วมพูดคุยกันเรียนร้อยแล้ว คุณครูก็ได้ตั้งคำถามกับพี่ๆว่า "พี่ๆคิดว่าตนเองเหมาะสมกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบใด?" แต่ละคนก็มีมุมองเหมือนกันบ้างและแตกต่างกันไปตามความชอบ อาทิเช่น พี่กัน "หนูชอบตีแบทค่ะครู แต่ช่วงนี้คงไม่ได้เล่น เพราะลมแรงมาก" พี่ๆกลุ่มผู้ชาย "ผมชอลฟุตบอลครับ ชอบเป็น กลองหน้าบ้าง กองกลางบ้าง กองหลังบ้าง ครับ" หลังจากนั้นครูได้ให้พี่ๆ ออกแบบตารางเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง จากตารางที่พี่ๆ ออกแบบมา เขาได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ การพัฒนาร่างกาย และการพัฒนาสมองค่ะ หลังจากนั้นในช่วงเย็นของแต่ละวันพี่ๆแต่ละคนก็จะมีช่วงที่ออกกำลังกายตามตารางที่ออกแบบ และคุรครูเป็นผู้ร่วมกิจกรรมและตรวจเช็คค่ะ และก่อนหน้านี้ พี่ๆก็จะชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง ไว้ก่อน เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้ คุณครูได้จับคู่ให้พี่ๆ สืบค้นข้อมูลกีฬาที่ตนเองสนใจ เพื่อนำมาเสนอและอภิปรายร่วมกัน ก่อนที่จะเลือกกีฬาบ้างชนิดที่สามารถร่วมทำกิจกรรมได้จริงมาเล่นร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ