เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week3


เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน และการแยกสารในรูปแบบที่หลากหลายได้


Week
input
Process
Output
Outcome
3


โจทย์
- สารและสมบัติของสาร
- พลังงาน 
- สมการเคมี 
- การแยกสาร
Key  Questions
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุ ทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ยาง  เหล็ก หมากฝรั่ง
ขดลวดทองแดง ปลอกสายไฟ  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอย่างไร
-  นักเรียนคิดว่า การแยกสารในรูปแบบต่างๆมีคุณสมบัติแตกต่าง หรือมีข้อจำกัดอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าพลังงานสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าสารหรือสสารสามารถเกิดขึ้นหรือสลายหายไปได้หรือไม่เพราะเหตุใด

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เกี่ยวกับการคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน และการแยกสารในรูปแบบที่หลากหลาย
- นำเสนอเกี่ยวกับผลการทดลองและข้อจำกัดของกระบวนการแยกสารในประเภทต่างๆ รวมถึงการเกิดพลังงาน
- นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การแยกสาร
- ใบงานสสารและสมบัติของสาร
จันทร์
ชง : ครูนำวัสดุ 5 ชนิด ประกอบด้วย
        1.       ยาง (ยางยืดและ ยางไม้)
        2.       เหล็ก (แท่งเหล็กขนาดเล็ก)
        3.       หมากฝรั่ง
        4.       ขดลวดทองแดง
        5.       ปลอกสายไฟ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการสังเกตนักเรียนคิดว่าวัสดุ ทั้ง 5 ชนิด มีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอย่างไร?”
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาวัสดุแต่ละชนิด พร้อมบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พุธ
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน
- จับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้ สารและสมบัติของสาร , พลังงาน, สมการเคมี  , การแยกสาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น และร่วมทดลองการแยกสารในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  การกรอง  การระเหย การตกผลึก และ โครมาโตรกราฟี  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์ และบันทึกผลการทดลอง
พฤหัสบดี
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า การแยกสารในรูปแบบต่างๆมีคุณสมบัติแตกต่าง หรือมีข้อจำกัดอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าพลังงาน
สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสารหรือสสารสามารถเกิดขึ้นหรือสลายหายไปได้หรือไม่เพราะเหตุใด?“
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผ่านชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ศึกษา
ศุกร์
 - นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับสสารและสมบัติของสาร
เชื่อม :นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - วิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ 5 ชนิด
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน และการแยกสารในรูปแบบต่างๆ
- นำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น และร่วมทดลองการแยกสารในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  การกรอง การระเหย การตกผลึก และ โครมาโตรกราฟี 
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ และถ่ายทอดในรูปแบบที่สนใจ  อาทิเช่น Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ
 - วิเคราะห์และอภิปรายใบงานเกี่ยวกับสสารและสมบัติของสาร

ชิ้นงาน
- Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ สิ่งที่ได้เรียนรู้
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงาน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
 - คุณสมบัติของสาร เช่น การนำความร้อง การนไฟฟ้า  ความแข็ง ความยืดหยุ่น
 - ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน
 - การแยกสารในรูปแบบที่หลากหลายและข้อจำกัดในคุณสมบัติต่างๆ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสารต่างๆและปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้น
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่าง Shot note พี่ ม.3


ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างใบงาน ทบทวนความเข้าใจ
                                                  


           

     


                                                                                               
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


2 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  ในสัปดาห์นี้ พี่ๆม.3 ได้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ สารและสมบัติของสารรวมถึงการเกิดปฏิกิริยาต่างต่าง สมดุลเคมี และการอ่านชื่อทางเคมี ซึ่งเราได้เริ่มตต้นจากที่คุณครูได้ตั้งคำถามกับพี่ๆว่า พี่คิดว่ายาง (ยางยืดและ ยางไม้)
  2. เหล็ก (แท่งเหล็กขนาดเล็ก)
  3. หมากฝรั่ง
  4. ขดลวดทองแดง
  5. ปลอกสายไฟ
  แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร ...จากคำถามนี้ พี่ๆ ม.3 บางคนก็พูดถึงคำว่ายืดหยุ่น นำความร้อน นำไฟฟ้า และการสร้างขึ้นจากมนุษย์ (การสังเคราะห์) แต่คุณครูก็ยังไม่ได้ เฉลย สิ่งที่สังเกตุเห็นและคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งได้ให้พี่ๆ แต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลและจะนำมาพูคุยกันอีกครั้ง กลังจากนั้น พี่ๆ ม.3ไดเจับฉลากเลือกลุ่มและเลือกหัวข้อที่ต้องศึกษาเพื่อนำมาพูดคุยและอภิปรายร่วมกัน ในชั่วโมงการเรียนรู้ต่อไป หัวข้อในการนำเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม อาทิเช่น สมบัติของสสาร การแยกสาร พลังงาน และสมการเคมี ฯลฯ ในการนำเสนอร่วมการอภิปรายของแต่ละกลุ่มจะมการทดลองร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หลังจากการสืบค้นข้อมูล พี่ๆแต่ละกลุ่มได้นำข้อมูลที่ได้มาสร้างชิ้นงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของชาร์ข้อมูล และภาพต่างๆ ในช่วงการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม คุณครูและเพื่อน ก็ได้ร่วมกันตั้งคำถามและและแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น กิจกรรมของกลุ่มที่เกี่ยวกับการแยกสาร (พี่ฟ้า วรรณ พี่แนน พี่บีม ชุ และพี่แพรว) โดยกลุ่มนี้ไดให้เพื่อนได้ร่วมการทดลอง การกรอง (การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี โโยใช้หมึกปากกา เป็นสารในการทดลอง และอีกหนึ่งการทำลองคือ การตกผลึกของสารส้ม)ของกลุ่มตนเองด้วย หลังจากนำเสนอเรียบร้อยแล้ว ก็ได้พูดคุยร่วมกัน คุณครูได้สรุปควาเข้าใจของพี่ๆ แต่ละกลุ่มอีกครั้ง ร่วมทั้งได้ให้แต่ละคนได้ลองทำใบงาน เพื่อทบทวนความเข้าใจค่ะ

  ตอบลบ
 2. พี่ๆ ได้ร่วมเล่นเกมส์ ท่องตารางธาตุ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านชื่อ และการเขียนสมการเคมีในการทดลองต่างๆ ด้วยค่ะ
  แต่ละคนมีวิธีการบอกชื่อธาตุบองแต่ละหมู่แตกต่างกันออกไป บ้างก็จำเป็นภาพ บ้างเทียบเคียงกับเหตุการณ์ บ้างเทียบเคียงกับสิ่งของ

  ตอบลบ