เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 5เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของระบบการปกครอง ประวัติศาสตร์ และระบบเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยได้
Week
input
Process
Output
Outcome
5  

โจทย์
- ระบบการปกครอง
- หน้าที่พลเมือง

Key  Questions
- ระบบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันตามทัศนะคติของนักเรียนเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าแต่ละเรื่องที่ทุกกลุ่มนำเสนอมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอทัศนะคติเกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันและความเกี่ยวข้องของระบบการปกครอง และหน้าที่พลเมืองของประชนในประเทศไทย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ภาพการ์ตูนสะท้อนการเมืองไทย
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดระบบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันตามทัศนะคติของนักเรียนเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
-  นักเรียนถ่ายทอดทัศนะคติของตนเองในรูปแบบภาพวาด ลงในกระดาษ ครึ่ง A4
ชง : ครูแจกภาพ (ถ่ายทอดทัศนะคติของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อการปกครองของประเทศไทย) คนละ 1 ภาพ
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์และเขียนบทความสั้นๆ แสดงสิ่งที่ได้ภาพที่เห็น
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันและสิ่งที่ได้จากทัศนะคติและมุมมองของแต่ละคน
พุธ
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้   ระบบการปกครองของไทย     
หน้าที่พลเมืองของไทย
พฤหัสบดี
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น โดยกำหนดให้นำเสนอ ในรูปแบบภาพวาด Timeline
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าแต่ละเรื่องที่ทุกกลุ่มนำเสนอมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - วิเคราะห์และวาดภาพแสดงทัศนคติของตนเองต่อการปกครองของประเทศไทย
 - สืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครอง ประวัติศาสตร์ และระบบเศรษฐศาสตร์ของไทย
 - วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของระบบการปกครอง ประวัติศาสตร์ และระบบเศรษฐศาสตร์ของไทย
 
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- บทความและภาพวาดทัศนคติของตนเองต่อการปกครองของประเทศไทย
- ภาพวาด Timeline แสดงข้อมูล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ความเชื่อมโยงของระบบการปกครอง และหน้าที่พลเมืองของประชนในประเทศไทย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับระบบการปกครอง และหน้าที่พลเมืองของประชนในประเทศไทย ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นในรูปแบบ Timelineคุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงาน
       - Time line ระบบการปกครองของประเทศไทย


- การวิเคราะห์ความคิดเห็นทางการเมือฝจากภาพ / การนำเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อการเมือไทยปัจจุบันในรูปแบบภาพวาด


- ตัวอย่างชาร์ตข้อมูลการปกครองของไทย


ตัวอย่างสรุปสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว คุณครูได้ให้พี่ๆ ม.3แต่ละคนวิเคราะห์ ภาพการณ์ตูนล้อเลียนการเมือง และภาพสะท้อนมุมมองทางสังคมด้านการปกครองต่าง และต่อเนื่องด้วย เขียนทัศนะคติของตนเองที่มีต่อภาพ หลังจากนั้นก็ได้วาดภาพของตนเองบ้าง โดยคุณครูได้ตั้งคำถามกับพี่คือ "พี่ๆคิดว่า ตนเองมีมุมมองต่อสังคมไทยในปัจจุบันอย่างไร?" หลังจากนั้นคุณครูได้ฝากการบ้านให้พี่ๆ ได้ให้พี่ๆแต่ละคนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการปกครองของประเทศไทยโดยสรุปข้อมูลในรูปแแบของ Time line และจะนำมาคุยกันในวันจันทร์ ค่ะ
    ในวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่ๆ และคุณครูได้ร่วมกันพูดคุยกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น แต่ละคนเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อาทิเช่น พี่แนน เล่าให้ฟังตั้งแต่ รูปแบบการปกครองตั้งแต่สมัยสุโขทัย ธนบุรี อยุธยา มาจนกระทั้งกรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากนั้น คุณครูได้แจกบทความเกี่ยวกับระบบการปกครองในรูปแบบต่างๆให้พี่ๆแต่ละกลุ่มได้ร่วมวิเคราะห์และพูดคุยนำเสนอร่วมกันอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจและสำหรับระบบการปกครองรูปแแบอื่นของต่างๆประเทศที่คลายคลึงกับประเทศไทยที่เคยผ่านมา เช่น ระบบการปกครองแบบเผด็จการ ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์ เป็นประมุข หรือ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ความแตกต่างของการปกครองแบบทุนนิยมและเสรีนิยม
    หลังจากที่พี่ๆและคุณครูได้ร่วมพูดคุยกัน พี่ๆก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อระบบการปกครองรูปแบบต่างๆ ในรูปแบบของการเขียนเรียงความ และปิดท้ายด้วย สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ