เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week4


เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุชนิดต่างๆได้

Week
input
Process
Output
Outcome
4

โจทย์
- กฎของนิวตัน (การเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ)
- แรงลัพธ์
- แรงเสียดทาน
- แรงพยุง
Key  Questions
 - จากการทดลองดึงกระสอบทรายนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าน้ำช่วยให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับแรงหรือไม่อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าหากเราถือลูกโป่งสวรรค์อยู่ภายในรถ เมื่อรถเบรกลูกโป่งนี้จะเคลื่อนที่ไปด้านใดเพราะเหตุใด

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงกับวัตถุ ในขณะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องแรง
- ลูกโป่งสวรรค์
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
จันทร์
ชง : ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองดึงกระสอบทราย ในมุมต่างๆ (ขนาดทดลอง โดยใช้ตาชั่งสปริงเป็นตัววัดแรง มีหน่วยเป็น
นิวตัน N.)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากการทดลองดึงกระสอบทรายนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พุธ
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้ กฎของนิวตัน (การเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ)   แรงลัพธ์แรงเสียดทาน   , แรงพยุง
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น โดยกำหนดให้การนำเสนอ ต้องมีการทดลองให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และลงมือทดลองจริง
- ครูและนักเรียนทุกกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นและผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าน้ำช่วยให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับแรงหรือไม่อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พฤหัสบดี
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหากเราถือลูกโป่งสวรรค์อยู่ภายในรถ เมื่อรถเบรกลูกโป่งนี้จะเคลื่อนที่ไป
ด้านใดเพราะเหตุใด?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น และร่วมทดลอง
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการทดลอง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมพูดคุยและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ และถ่ายทอดในรูปแบบที่สนใจ  อาทิเช่น Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ
ศุกร์
 - นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
เชื่อม :นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - ทดลองวิเคราะห์ผลการทดลองดึงกระสอยทราย
 - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเกิดแรงแรงและการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ
 - นำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น และร่วมทดลองการเคลื่อนที่และการเกิดแรงรูปแบบต่างๆ
- วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลูกโป่ง
 - สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ และถ่ายทอดในรูปแบบที่สนใจ  อาทิเช่น Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ
 - วิเคราะห์และอภิปรายใบงานเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่

ชิ้นงาน
- Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
 - กฎของนิวตัน (การเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ)
- แรงลัพธ์
- แรงเสียดทาน
- แรงพยุง

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รวมถึงการเกิดแรง
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ประมวลภากิจกรรมการเรียนรู้พี่ๆแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับ  "แรง"


ตัวอย่างชิ้นงาน

          


                       ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

2 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์ พี่ๆ ม.3 ได้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ โดยคุณครูได้เปิด คลิป VDO การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันพิสูจน์ การทดลองของกาลิเลโอ ที่อธิบายเกี่ยวกั บการตกลงอย่างอิสระของวัตถุ ที่ต่างชนิดกัน มวลต่างกัน แต่หากถูกปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ในสภาวะศูญญากาศ จะทำให้วัตถุทั้ง สองชนิด ตกลงลงสู่พื้นพร้อมกัน หลังจากที่ดูจบ พี่ๆ ม.3และคุณครูก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู จากนั้น คุณครุได้แจกกระดาษ หน้าเดียวให้แต่ละคน และมีโจทย์ให้ว่า พี่ๆ จะพับกระดาษนี้ให้เป็น รถ รูปแบบใดก็ได้ โดยจะสามารถทำให้ รถที่ได้สามารถเคลื่อนที่ได้ใกล้ หลังจากที่ถูกเป่าด้วยลมจากปาก "พี่ๆแต่ละคนขมักขเม้นกับการทำ บ้างพับได้เลยโโยไม่ฉีกกระดาษออก บ้างก็ฉีกระดาษ และมีการทดลองซ่ำหลายคร้ง ก่อนที่จะนำมาทดลองเป่าแข็งกัน หลังจากทจบกิจกรรมนี้ พี่ๆ และคุณครูก็ได้พูคุยเกี่ยวกับปัญใจที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ต่างๆของวัตถุ ค่ะ"
  ต่อจากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆ จับฉลากเลือกคู่ในการร่วมทำกิจกรรมต่อไป ก็คือ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงต่างๆ ซึ่งจะนำมาพูดคุยกันใน คาบการเรียนรู้ถัดไป โดยชิ้นงานที่จะนำมาประกอบการนำเสนอ คุณครูได้ให้พี่ทำออกมาเองในรูปแบบที่ตนเองสนใจค่ะ ในคาบการเรียนรูต่อมา พี่ๆ แต่ละกลุ่มก็ได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน ซึ่งในช่วงการสืบค้นข้อมูล และทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ พี่ๆ บ้างกลุ่มก็ได้นำข้อมูลมาถามคุณครู เนื่องจากไม่เข้าใจสิ่งที่ได้มา ซึ่งก็มีการพูดคุยในเบื้องต้น และจะนำมาร่วมพูดคุยอีกครั้งในช่วงการนำเสนอค่ะ
  เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลา จึงต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่ 4 ที่จะใช้วันจัน์เป็นกรนำเสนอ และอภิปรายร่วมกัน .......สามารถอ่านสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของ สัปดาห์ที่ 4 ได้เลยนะคะ ....
  ช่วงการนำเสนอ พี่ๆ แต่ละกลุ่มได้นำความเข้าใจของตนเองต่อข้อมูลที่ได้ได้มาเล่าและพูดคุยให้เพื่อนฟัง มีการตั้งคำถาม มีการนำเสนอความคิดเห็น เช่น การทดลองแรงพยุงของ กลุ่ม พี่ไตเติ้ลกับพี่แนน ก็มีการนำการทดลองมาให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสังเกตและตอบคำถาม ...บรรยากาศสนุกสนานค่ะ หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ได้ร่วมอภิปรายและได้ให้พี่ๆ ม.3 แต่ละคน เขียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้จากการฟังการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มลงในการดาษ A4 ในข้อมูลของแต่ละเรื่องอีกครั้งเพื่อ เพิ่มความเข้าใจ ปิดท้ายด้วย คุณครูแจกใบงานให็กับพี่ๆ แต่ละคน เพื่อทดลองทำ และนำมาพูดคุยกัน เพื่อทบทวนความเข้าใจ

  ตอบลบ