เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ :
การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ :
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 8


เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันได้
Week
input
Process
Output
Outcome
          8
โจทย์
- การส่งเสริมสุขภาพ
- อิทธิพลความคาดหวังต่อสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง
- สื่อโฆษณา
- การวางแผนการดำเนินชีวิต
Key  Questions
- นักเรียนเลือกรับสื่อประเภทใดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพราะเหตุใดจึงเลือกสื่อประเภทนี้
- นักเรียนคิดว่าการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลจากคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่ง มีปัจจัยใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการสื่อสาร

Mind Mapping
สรุปความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปรายการ “Wisdom talk ”
- เกม ต่างสื่อ ต่างสาร
- ใบงาน แสดงทัศนะคติต่อการดำเนินชีวิต การวางแผนชีวิต
จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปรายการ “Wisdom talk ” ซึ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันกับในชนบท
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตจากคลิปรายการที่ได้ดู
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆ
และสรุปความเชื่อมโยงที่ได้ในรูปแบบ Mind Mapping
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเลือกรับสื่อประเภทใดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพราะเหตุใดจึงเลือกสื่อประเภทนี้?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันและตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้    การส่งเสริมสุขภาพ   , อิทธิพลความคาดหวังต่อสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง, สื่อโฆษณา , การวางแผนการดำเนินชีวิต
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับ และร่วมวางแผนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของละครสั้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลผ่านละครสั้น
- ครูและนักเรียนทุกกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
พฤหัสบดี
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลจากคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่ง มีปัจจัยใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ต่างสื่อ ต่างสาร ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการสื่อสารของคนแต่ละคน ที่มีเนื้อสารเดียวกัน  มีวิธีการสื่อสารต่างกัน  และมีความหมายเดียวกัน
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ศุกร์
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนทำใบงาน แสดงทัศนะคติต่อการดำเนินชีวิต การวางแผนชีวิต
เชื่อม :นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตจากคลิปรายการ
- สรุปความเชื่อมโยงที่ได้ในรูปแบบ Mind Mapping
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ, อิทธิพลความคาดหวังต่อสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง,สื่อโฆษณา, การวางแผนการดำเนินชีวิต
- นำเสนอสิ่งที่ได้ในรูปแบบละคร
- อภิปรายเกมสิ่งที่ได้จากเกม ต่างสื่อ ต่างสาร
- วิเคราะห์ใบงานโดยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการวางแผนชีวิต

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
- ละครสั้น
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ความเชื่อมโยงและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นในรูปแบบ การแสดงละครสั้น
- การนำเสนอทัศนะคติของตนเองต่อการดำเนินชีวิต
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
- สะท้อนแนวคิด "การเปลี่ยนแปลงของสังคม" ในรูปแบบภาพวาด


             


- ตัวอย่างชิ้นงานและการนำเสนอข้อมูล ผ่านละครสั้น

   


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูสร้างแรงการเรียนรู้ เริ่มต้นจากเปิดภาพให้พี่ๆ ม.3 ดู ซึ่งเกี่ยวกับ ความเป็นชนบท และความศิวิไลของคนเมือง ซึ่งแตกต่างกัน หลังจากดูภาพแต่ละภาพแล้วคุณครูได้ถามกับพี่ว่าหากต้องเลือกไปอยู่ในสังคมแบบชนบทกับในเมืองพี่ๆจะเลือกอะไร เพราะเหตุใด คำตอบ 100 เปอร์เซ็นต์ของห้อง เหมือนกันคือ ในชนบท ซึ่งให้เหตุผลว่า อยู่แล้ว สบายใจ อิสระ มีมิตภาพที่ดี เพราะในเมืองบ้างครั้งพักห้องใกล้กันแต่ก็ไม่รู้จักกัน ฯลฯ หลังจากนั้นคุณครูก็ได้ให้พี่ๆแต่ละคนสะท้อนแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับความแตกต่างของชนบทและในเมือง ในรูปแบบภาพวาดลงในกระดาษ A4 หลังจากนั้น ก่อนที่เราจะได้เริ่กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การสืบค้นข้อมูล คุณครูและพี่ๆก็นั้งล้อมวงโดยได้ใช้คำถามกระตุ้น เกี่ยวกับ "พี่ๆคิดว่าตัวเองรับสื่อ ข้อมูลจากทางใดมากที่สุด เรียงลำดับจาก วิทยุ ไลน์ ทวีตเตอร์ เฟสบุค โทรทัศน์ Social " หลังจากแต่ละคนสเรียงลำดับสื่อที่ตนนเองเข้าถึงได้บ่อย จากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้ว แต่ละคนก็นำเสนอความคิดเหฌของตนเอง ต่อสื่อที่ตนเองเข้าถึงมากและบ่อยที่สุดให้เพื่อนๆฟัง อาทิเช่น พี่ฟ้าวรรณ "ของหนูจะเป็นเฟสบุคค่ะครู เพราะว่าทุกคนเล่นแล้วก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถติดตามข่าวสำคัญๆที่กำลังมีอยู่ในกระแส ณ ตอนนั้นได้เลย " พี่กัน "ของหนูเป็น ทีวีค่ะ เพราะว่าชอบดูเวลาอยู่เฉยๆ ดูหนัง ดูข่าวอะไรอย่างงี้ค่ะ" ฯลฯ หลังจากนั้น ก็จับฉลากเลือกลุ่มและเลือกหัวข้อประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ , อิทธิพลความคาดหวังต่อสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง, สื่อโฆษณา , การวางแผนการดำเนินชีวิต โดยในการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านละครสั้น โดยมีข้อูลประกอบด้วย หลังจากที่แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและซ้อมละครเรียบร้อยแล้ว ในคาบการเรียนร้ต่อมาเราก็ได้นำเสนอ และพูดคุยร่วมกันหลังจากละครแต่ละเรื่องจบลงค่ะ ทุกคนมีมุมองต่อเรื่องสุขภาพและการวางแผนในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้นหากแต่ต้องใช้เวลาในการะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีอยู่ตลอดเวลาไปปรับใช้ร่วมด้วยค่ะจากนั้นก็ได้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกัน

    ตอบลบ